Home >> Artists starting with B >> Black Fooss Lyrics >> Huusmeister Kaczmarek

Black Fooss - Huusmeister Kaczmarek Lyrics

Huusmeister Kaczmarek by Black Fooss
Huusmeister Kaczmarek by Bläck Fööss
Jo, wenn d'r Aufzoch klemmp un de Mülltonn' brennt
un em janze Huus et Leech usfällt,
es em drette Stock d'r Klo verstopp,
alles weed bei mir jemeld'.
Och wenn Wasserrühre lecke, dun se mich
och Naaks für wecke, dat es minge Job.
Dreck en d'r Eck un 'ne Fleck an d'r Deck,
sidder dann jeck, wem es dä Dreck?
Muss weg!
Hey Kaczmarek - Jo jo.
Hey Kaczmarek - Ben schon do
Hey Kaczmarek - Wat es loss?
Hey Kaczmarek - Ich kumme!
REFR: Huusmeister - Siedlungskontrolletti
Huusmeister - Alles fess em Griff
Huusmeister - Alles schön paletti
Huusmeister - Met d'r Werkzeuchkess.
Decke Schruve, dönne Schruve, Dübbele für
enzemuure,
Säjeblädder, Winkelieser,
Bohrmaschine, Schliefmaschine,
Röllche für Jadingeschiene,
Ratschekaste, Pinselquaste,
alles an d'r Werkzeuchkess.
Et jitt immer jet ze säje, jet ze bohre oder fräse,
lieme, näle oder Klingeldroht verläje,
Dachantenne amputiere, installiere, Strom-
zählerkaste kontrolliere.
Hey Kaczmarek - Wat läuf?
Hey Kaczmarek - Kein Zick!
Hey Kaczmarek - Ich muß weg!
Hey Kaczmarek - Manana!
REFR: Huusmeister...
Ja, Sauerei, wä mät he Fesch? Et stink he em
Huus wie en Feschbrotkösch
Ach, Frau Kraus, maat Ihr hüsck Fesch?
Ja jot, dann setz ich mich met an d'r Desch
un loren dann, wenn ich noch kann, wie
immer ens flöck noh d'r Badewann,
Ich dun, wat ich kann, ston immer minge Mann.
REFR: Huusmeister...
Hammer keine Hammer, jo wo hammer en dann,
hammer keine Hammer, jo dann nemme mer de Zang,
hammer keine Hammer un finge mer kein Zang,
jo, dann nemme mer su lang de Iesestang.
Hibbe di Hipp Hipp, de Hibbe di Hopp,
do haue mer de Näl met d'r Stang op d'r Kopp.
Hobbe die Hopp Hopp die Hobbe di Hipp
decke Schruve, dönne Schruve, Finsterkitt.
REFR: Huusmeister...
Download this song with Freemake MP3 Boom or Audioham